ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek az alábbiakban teszünk eleget:

AZ ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Alsókikötő sor 9.
Adószám: 18460777-2-06
Web:www.gabonakutato.hu
 
Adatkezelő elérhetőségei:
E-mail: info@gabonakutato.hu
Telefonszám: +36 62 435 235
Levelezési cím: 6726 Szeged, Alsókikötősor 9.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HÍRLEVÉL ESETÉN
A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
•    név
•    saját e-mail cím,

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE WEBÁRUHÁZI RENDELŐ ESETÉN
A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
•    név
•    saját e-mail cím
•    jelszó
•    telefon
•    számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
•    szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
Az adatkezelésre a www.gabonakutato.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja fel.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig, vagy az üzleti kapcsolat megszünésétől számított legfeljebb 5 évig tart tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig, vagy az üzleti kapcsolat megszünésétől számított legfeljebb 5 évig tart.
A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 1 évig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
•    az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
•    az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
•    az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
•    az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
•    az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
•    az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6726 Szeged, Alsókikötősor 9. címre vagy elektronikusan az adatvedelem@gabonakutato.hu címre lehet küldeni.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.